Select Page

Стратегија за локален економски развој 2009-2013

Локален акционен план за животна средина 2019-2025

Локален еколошки акционен план 2006-2012

Програма за Енергетска ефиксасност на општина Дебрца 2018-2020

Нацрт План за зачувување на ,,Белчишкото Блато Сини Вирој

Интегриран план за локален развој на општина Дебрца 2019-2022

Големина на Фонт
Контраст