Select Page

( Тековни Проекти ):

 

Датуми Локација  

Компанија/Министерство

 

Опис на проект
10/2017-

12/2018

Општина Дебрца Министерство за Финасии на Република Македонија Набавка на четири комунални возила  и реконструкција на две локални улици во Општина Дебрца

Проект за подобрување на општинските услуги (MSIP) MSIP-IPA-NCB-022-18

12/2016 –

12.2019

Општина Дебрца Прекугранична соработка Македонија – Грција – Носител Општина Дебрца од Република Македонија Подобрување на заштитата на приоритетните растенија во прекуграничната област под акроним ,, Conse-pp.

 

05/2018

12/2018

Општина Дебрца Министерство за животна средина Изработка на техничка документација за секундарна канализација село ,мешеишта
11.09/2018

2019

Општина Дебрца             UNDP а) подготовка на интегриран и вклучен план за локален развој и

б) приоретизирање и спроведување на еден приоритетен проект вреден 26.000 евра

08/2018

30.10.2018

Општина Дебрца Биро за регионален развој/ Центар за Развој на Југозападен плански регион Реконструкција на Стара училишна зграда со пренамена во центар на заедницата село Волино
01.10/2018

30.11.2018

Општина Дебрца Буџет на општина Дебрца Санација и реконструкција на Објект на  месна Заедница село Горенци
05/2018 – 09/2020 Општина Дебрца Здружение за екологија и туризам ЕКОТУРИЗАМ-2016, Охрид

 

Севкупно управување со проекти, вклучувајќи: Следење и проценка на клучните видови / живеалишта / птици во Белчишко Блато во врска со Директивата за птици и живеалишта; Подготвен извештај за екосистемските услуги и план за спроведување на приоритетните мерки; Подготовка и организација на модул за обука за одржлив развој на туризмот и рекреацијата во мочуриштето во Белчишта; Подготовка и организација на модул за обука за општински службеници / локални чинители; Развој на мала инфраструктура за поддршка на одржлив туризам; и спроведување на кампања за комуникација, едукација и јавна свест
20.09.2018 до

20.10.2018

Општина Дебрца Буџет на општина Дебрца Партерно уредување  на Школо во село Оровник
11.12.2018/

31.08.2019

Општина Дебрца ИПА 2  Повик ПЛРК (локална и регионална конкурентност) во фаза на разгледување Подобрување на условите за развој на руралниот туризам на локалитет сини вирој (Белчишко Блато)
Општина Дебрца Агенција за финансиска подршка и рурален развој во фаза на разгледување Реконструкција на Пат во село Белчишта село Злести
Општина Дебрца Агенција за финансиска подршка и рурален развој во фаза на разгледување Изградба на канализација село Волино
2013/2019 Општина Дебрца Агенција за финансиска подршка и рурален развој Урбанизација на населени места во општина Дебрца
Општина Дебрца Агенција за финансиска подршка и рурален развој во фаза на разгледување Реконструкција на локален пат село Арбиново
2019/ Општина Дебрца Прекугранична соработка Македонија – Албанија – ЕУ ИПА CBC

 „Нови Можности за Безбеден Зимски Авантуристички Туризам“,