Select Page

Врз основа на член 90 став 1 алинеја 3 од Законот за животна средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/2014, 44/2015 ,129/2015 , 39/2016 и 99/18) и член 4 од Правилникот за содржина на објавата на известувањето за намерата за спроведување на проект, на решението за потребата на оцена на влијанието на проектот врз животната средина, на студијата за оцена на влијанието на проектот врз животната средина, на извештајот за соодветноста на студијата за оцена на влијанието врз животната средина и на решението со кое дава согласност или се одбива спроведувањето на проектот, како и начин на консултирање на јавноста („Службен весник на Република Македонија“ бр.33/06), Министерството за животна средина и просторно планирање ја известува заинтересираната јавност дека инвеститорот Општина Дебрца, со седиште во село Беличишта бб, ја достави Студијата за оцена на влијание врз животната средина за Проектот: “Реставрација на река Сатеска и пренасочување во нејзиното природно речно корито “ во општина Дебрца.

Со проектот се предвидува враќање на р.Сатеска во нејзиното природно корито. Вкупната должина на коритото од разделната градба до вливот во Црн Дрим е 7796m и оваа должина припаѓа во две општини, општина Дебарца и општина Струга . 

Студијата е достапна за увид на веб страната на Министерството за животна средина и просторно планирање www.moepp.gov.mk , и  во општина Дебрца.

Во прилог спроведената Оцена на еколошкото и социјалното влијание од проектот за обнова на коротото на река Сатеска за пренасочување во нејзиниот природен тек изготвен во согласност со Социјалните и Еколошки стандарди на УНДП (кликнете тука).

Секое лице, органите на државната управа, градоначалниците на општините, на градот Скопје и на општините во градот Скопје, можат да го достават своето мислење, во писмена форма, до органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на Студијата за оцена на влијанието на проектот врз животната средина.

 

Јавната расправи по Студијата  за оцена на влијание врз животната средина за проектот: ““Реставрација на река Сатеска и пренасочување во нејзиното природно речно корито“, општина Дебрца ќе се одржи на 

  • 25 февруари 2022 година  (петок), во Подрачно основно училиште во с. Волино со почеток во 11.30 часот

 

Контакт лица:

Управа за животна средина

Министерство за животна средина и просторно планирање

infoeko@moepp.gov.mk

по пошта на адреса:, плоштад Пресвета Богородица  

бр.3, 1000 Скопје.

 

Маријан Михајлов – експерт “МАНЕКО СОЛУШНС“ ДЕК од Скопје   

тел: 02 6142 209, 076 298 297,  е -маил: contact@maneko.com.mk