Select Page

Комисијата составена од: Димитар Велјаноски како претседател-вработен во општина Дебрца, Билјана Суклоска како член-вработена во општина Дебрца и Даниел Паункоски како член-вработен во општина Дебрца, формирана со Решение бр. 09-2131/1 од 17.12.2021 година, изврши увид на поднесените документи од страна на кандидатите и согласно конкурсот за доделување стипендии на одлични ученици од општина Дебрца запишани на јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебна 2021/2022.

Со право на стипендија во групата стипендисти запишани во јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2021-2022 година се стекнаа следните ученици:

 1. Јана Владо Дуклеска

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Емилија Илија Целакоска

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Николина Димитрија Бутеска

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Јана Александар Сиљаноска

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Ивана Разме Скоклеска

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Тамара Дончо Бујароска

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Вера Панче Жилеска

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Бобан Петар Мијаковски

-комплетна докуемнтација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Александар Љупчо Ѓорески

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Марија Страшо Јосифоска

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Оливер Никола Бутески

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Христина Драган Николоска

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Кристијан Стојмир Велјановски

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Тео Златко Јолакоски

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Илина Иљо Нечкоска

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Кристина Миле Јорданоска

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Александар Драган Дуклески

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Филип Науме Вичароски

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Климентина Сашо Бујароска

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

20. Дамјан Милан Цветкоски

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

Комисија за спроведување на конкурсот

За доделување на ученички и студентски

стипендии

Димитар Велјаноски, претседател__________

Билјана Суклоска, член______________

Даниел Паункоски, член ____________________