Select Page

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”, број 5/2002) и член 22, став 2 од Статутот на општината Дебрца (“Службен гласник на општината Дебрца”, број 3/2005), донесувам:   

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

за свикување на 6-та седница на Советот на општината Дебрца Ја свикувам 6та седница на Советот на општината Дебрца. Седницата ќе се одржи на ден  14.03.2022 година (понеделник), со почеток во 13.00 часот, салата за седници на Советот на општината Дебрца.

За седницата се предлага следниот:                                                                 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на записник од 5-та седница на Советот на општина Дебрца
  2. Предлог – Одлука за усвојување на Завршната сметка на Буџетот на општината Дебрца за 2021 година
  3. Прелог – Одлука за усвојување на извештај за материјално-техничко и финансово работење во училиштето за период 01.01.2021 до 31.12.2021 година
  4. Предлог – Одлука за предлагање прогласување на заштитено подрачје Белчишко Блато „Сини Вирој“ во категорија Парк на природата
  5. Предлог – Програма за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести на територијата на општина Дебрца за 2022 година
  6. Предлог – Предлог – Одлука за давање на времено користење – задружен дом во с.Лактиње за потребите на месната заедница
  • Советнички прашања

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

                                                                                                    Претседател,

                                                                                                 Илчо Алексоски