Select Page

Советот на општина Дебрца денес ја одржа 6-та редовна седница со повеќе точки на дневен ред од својата програма за работа и од интерес на граѓаните.
На оваа седница Советот го усвои Извештајот за остварување на Буџетот на општина Дебрца за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година и Завршната сметка на Буџетот на општина Дебрца за 2021 година.
👉Советот го усвои извештајот за материјално техничко и финансиско работење на ООУ Дебрца за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021.
👉Советот донесе одлука за предлагање за прогласување на заштитено подрачје Белчишко Блато Сини Вирој, во категорија Парк на природа, врз основа на Студијата за валоризација на Белчишкото Блато, со што и официјално се иницира постапката за добивање на заштитен статус, согласно националното законодавство. Одлуката и Студијата ќе бидат доставени до Министерството за животна средина и просторно планирање.
👉 Советот ја донесе Годишната програма за општите мерки за заштита на населението од заразни болести на територијата на општина Дебрца за 2022 година.
👉Советот донесе одлука за давање на времено користење на задружниот дом во село Лактиње за потребите на месната заедница.
👉Советот донесе одлука за доделување еднократна субвенција од 45.000 денари на Јавното претпријатие за комунална дејност Дебрца, наменски, за технички преглед и регистрација на товарно моторно возило, марка Сканија.
👉Советот донесе одлука за избор на Управен одбор на Јавното претпријатие за комунална дејност Дебрца .