Select Page

На Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за обнова на сливот на река Сатеска и пренасочување во нејзиното природно речно корито, KO Волино, Општина Дебрца, со тех. бр. ПРР 049-07-21 УП од Февруари/2022 год., изработен од Градежен Инстирут МАКЕДОНИЈА АД – Скопје, ќе трае 15 во електронска форма, кој надлежниот орган го става на увид на јавноста со објавување на службената web страна на Општина Дебрца https://www.debrca.gov.mk и на информацискиот систем е-урбанизам https://www.e-urbanizam.mk во периодот од 11.04.2022 год. до 27.04.2022 год., за кое време може да се доставуваат евентуални забелешки, секој работен ден  од 7:30 до 15:30 часот во просториите на Општина Дебрца, Одделение за урбанизам,   комунални и јавни дејности, заштита на животната средина и локален економски развој.

Јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за обнова на сливот на река Сатеска и пренасочување во нејзиното природно речно корито