Select Page

Четврток и петок (5-6- Мај) во новите простории од “Изложбениот центар на Белчишкото блато” во с.Белчишта ќе се одржи работилницата во рамките на проектот „Зачувување на Белчишко Блато со ангажирање на општина Дебрца и локалните чинители“, кој започна на 1 јуни 2020 г. и ќе трае до 31 мај 2022г. Целта на проектот е изработка на студија за валоризација на природните и социо-економските
вредности на блатото за прогласување на блатото за заштитено подрачје, теренски истражувања и
јакнење на свеста на локалното население за придобивките и значењето на блатото. Проектот е
финансиран од Критичниот еколошки партнерски фонд (Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) –
кои го препознаа блатото како вреден и најзачуван блатен екосистем на територијата на нашата
држава.

Агенда за 5 мај (четврток)

10.30 – 10.35 ч. Вовед во работилницата, Ѓоко Зороски, Здружение за екологија и туризам
„Екотуризам 2016“, Охрид и обраќање од претставник од Општина Дебрца
10.35 – 10.55 ч. Остварување на заштитата на живеалиштата и екосистемите: состојби на
зачуваност, мерки за зачувување и заштита, еколошки значајни подрачја
10.55 – 11.15 ч. Категоризација на заштитени подрачја
11.15 – 11.35 ч. Начин на прогласување на заштитено подрачје
11.35 – 12.00 ч. Отворена дискусија
12.10 – 13.00 ч. Закуска

Агенда за 6 мај (петок)

10.30 – 10.35 ч. Вовед во работилницата, Ѓоко Зороски, Здружение за екологија и туризам
„Екотуризам 2016“, Охрид
10.35 – 10.55 ч. Планови за управување со заштитени подрачја
10.55 – 11.15 ч. Режим на заштита на заштитени подрачја: зонирање
11.15 – 11.35 ч. Должности на сопствениците, односно корисниците кон заштитеното
подрачје
11.35 – 12.00 ч. Отворена дискусија
12.10 – 13.00 ч. Закуска