Select Page

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”, број 5/2002) и член 22, став 2 од Статутот на општината Дебрца (“Службен гласник на општината Дебрца”, број 3/2005), донесувам:  

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

за свикување на 7-та седница на Советот на општината Дебрца Ја свикувам 7та седница на Советот на општината Дебрца. Седницата ќе се одржи на ден  29.04.2022 година (петок), со почеток во 13.00 часот, салата за седници на Советот на општината Дебрца.

За седницата се предлага следниот:                                                   

 Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 1. Усвојување на записник од 6-та седница на Советот на општина Дебрца
 2. Предлог – Одлука за прифаќање на предлогот и утврдување предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка со општина Охрид
 3. Прелог – Решение за именување членови на заедничка комисија за воспоставување на меѓуопштинска соработка со општина Охрид
 4. Предлог – Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цени за собирање, транспортирање и депонирање на комунален отпад од индивидуални корисници – домаќинства и правни лица
 5. Предлог – Решение за именување командант, началник, помошници на началникот и помошен персонал на штабот за заштита и спасување на општина Дебрца
 6. Предлог – Одлука за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со класа на намена Б5.1 – Хотелски Комплекс на дел од КП 898/1, дел од КП 840 и дел од КП 1188/4, КО Оровник, Општина Дебрца
 7. Предлог – Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на општина Дебрца за 2022 година
 8. Предлог – Решение за именување член во заедничката комисија за подготовка на актите за воспоставување меѓуопштинска соработка
 9. Предлог – Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за вклопување и усогласување на неманата на бесправно изграден објект со намената на земјиштето
 10. Барање за изготвување вешт наод

 

 • Советнички прашања

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

                                                                                                    Претседател,

                                                                                                 Илчо Алексоски