Select Page

При последната внатрешна ревизија во општина Дебрца, во делот на остварувањето на изворните приходи ( данок на имот и комунална такса за истакнување на фирма ) се констатира дека одреден број на даночни обврзници ( физички и правни лица ) не ги имаат измирено своите обврски по овие основи и затоа градоначалникот на општината и даночната администрација се задолжени да ги преземат сите со закон предвидени мерки за наплата на зостанатите обврски на даночните обврзници.

Во наредниот период општинската даночна администрација до сите даночни обврзници-должници по основ на данок на имот и комунална такса ќе достави последни опомени со дополнителен примерен рок за плаќање на заостанатите обврски, заклучно со 31.12.2021 година.
Со оглед на тоа да во изминатиот период не сме користеле присилна наплата апелираме до даночните должници да постапат по опомените и да ги измираат своите обврски во примерниот рок, како не би се изложиле на дополнителни трошоци за присилна наплата.
За сите дополнителни информации можете да се обратите до општинската даночна администрација.