Select Page

Денес во кабинетот на градоначалникот Ногачески се одржа работен состанок со претставници од Државниот инспекторат за животна средина преставуван од Сретен Стојковски – директор на Државниот инспекторат за животна средина, Дарко Блинков – Раководител на Одделението за поддршка, аналитика и меѓународна соработка во Државниот инспекторат за животна средина и Пејо Кировски – Виш инспектор за животна средина.

Целта беше да се разменат искуства и мислења за состојбата и идното управување на Белчишко Блато на кое му претстои скоро прогласување во заштитено подрачје во категоријата Парк на природата.
На состанокот се дискутираше за обврските на Општина Дебрца како иден управувач на Белчишко Блато, од аспект на кадровска и техничка опременост, како и инспекциски надзор на подрачјето.
Исто така се разговараше за остварување соработка со Државниот инспекторат и вклучување на Општина Дебрца во проекти за зачувување на природното наследство.