Select Page

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”, број 5/2002) и член 22, став 2 од Статутот на општината Дебрца (“Службен гласник на општината Дебрца”, број 3/2005), донесувам:

Р Е Ш Е Н И Е

за свикување на 17-та седница на Советот на општината Дебрца

Ја свикувам 17-та седница на Советот на општината Дебрца.

 Седницата ќе се одржи на ден 28.02.2023 година (вторник)

 , со почеток во 13.00 часот, салата за седници на Советот на општината Дебрца.

За седницата се предлага следниот:                                                                                                                               Д Н Е В Е Н Р Е Д

Усвојување на записник од 16-та седница на Советот на општина Дебрца

Предлог – Одлука за усвојување на извештајот за остварување на Буџетот на општината Дебрца за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година

Предлог – Статутарна одлука за дополнување на Статутот на општина Дебрца

Предлог – Правилник за организирање и одржување на форумите на заедницата во општина Дебрца

Предлог – Одлука за усвојување на извештајот за реализација на Годишната програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта и улици во општина Дебрца за 2022 година

Предлог – Мислење по Програмата за реализација на тридневна научна ескурзија – IX одделение ОУ „Дебрца“ Белчишта во учебната 2022/2023 година

Предлог – Мислење по програмата за дводневна научна ескурзија – VI одделение ООУ „Дебрца“ с.Белчишта за учебната 2022/2023 година

Предлог – Мислење по порграмата за настава во природа за учениците од V одделение ОУ „Дебрца“ с.Белчишта во учебната 2022/2023 година

Предлог – Мислење по порграмата за реализација на есенски и пролетен излет на учениците од I до IX одделение ОУ „Дебрца“ Белчишта во учебната 2022/2023 година

Предлог – Мислење по програмата за реализација на еднодневна ескурзија за учениците од III одделение ООУ „Дебрца“ с.Белчишта во учебната 2022/2023 година

Предлог – Годишна програма за дополнување на Годишната програма за активностите на општина Дебрца во областа на социјалната и здравствената заштита во 2023 година

Советнички прашања

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

                       Претседател,

                     Илчо Алексоски