Select Page

 

Комисијата составена од: Билјана Суклоска Милошеска како претседател-вработена во општина Дебрца, Даниел Паункоски како член-вработен во општина Дебрца и Валентина Недеска – член на Советот на општина Дебрца, формирана со Решение бр.09-334/1 од 06.03.2023 година од Градоначалникот на Општина Дебрца.Изврши увид на поднесените документи од страна на кандидатите и  согласно критериумите утврдени во Правилникот за доделување на средношколски стипендии на одличните ученици од општина Дебрца запишани на јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебна 2022/2023.

Состави Ранг листа од кандидати кои ги исполнуваат условите за доделување средношколска стипендија:

 1. Дуклеска Владо Јана

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Цветкоски Милан Дамјан

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Печоска Ромео Викторија

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Маркоска Гоце Ана Марија

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Митреска Зоран Зорица

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Жилеска Панче Марија

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Скоклеска Разме Ивана

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Јакимоска Страшо Марија

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Бујароска Сашо Климентина

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Каланоска Павел Славица

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Силјаноска Алесксандар Јана

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Мијакоски Петар Бобан

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Дуклески Драган Александар

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Велјаноски Стојмир Кристијан

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Андоноски Гоце Еразмо

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Целакоска Илија Емилија

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Донески Гоце Филип

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Ристеска Сашо Елена

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 1. Мирческа Зоран Ивана

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

 

КОМИСИЈА

Билјана Суклоска Милошеска – претседател

Даниел Паункоски- член

Валентина Недеска – член