Select Page

Комисијата составена од: Билјана Суклоска Милошеска како претседател-вработена во општина Дебрца, Даниел Паункоски како член-вработен во општина Дебрца и Валентина Недеска – член на Советот на општина Дебрца, формирана со Решение бр.09-334/1 од 06.03.2023 година од Градоначалникот на Општина Дебрца.Изврши увид на поднесените документи од страна на кандидатите и согласно критериумите утврдени во Правилникот за доделување на стипендии за редовните студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватни универзитети и високообразовни установи во Република Северна Македонија за студиска 2022/2023

Состави Ранг листа од кандидати кои ги исполнуваат условите за доделување студенска стипендија:

  1. Бутески Никола Оливер

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

  1. Бујароска Дончо Тамара

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

  1. Ѓорески Љупчо Александар

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

  1. Наумоски Стојче Гоце

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

  1. Јорданоска Миле Кристина

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

  1. Дуклески Владо Дарко

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

  1. Јонческа Ѓоко Моника

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

  1. Силјаноски Боби Теофил

-комплетна документација и исполнети услови согласно објавениот конкурс

КОМИСИЈА

Билјана Суклоска Милошеска – претседател

Даниел Паункоски- член

Валентина Недеска – член