Select Page

Денес во просториите на ,,ОУ Дебрца” село Белчишта се одржа третата работилница од форумските сесии од проектот,, Зајакнување на општинските совети”На сесијата се презентираа предлог проектите  од  страна на работните групи на форумот како и преставници на одделението за урбанизам ги образложија предлог проектите.

Во четврата фаза преминуваат три предлог проекти :

  1. Енергетска ефикасност во централно училиште ОУ Дебрца село Белчишта (реконструкција на кров)
  2. Изградба на детско игралиште во село Требеништа со хотикултурно уредување
  3. Поставување на систем за греење  во објектот  во основно училиште во село Оровник  и пристапна патека за лица со посебни потреби.

На четвртата форумска сесија учесниците ќе одлучат кои проекти ќе бидат финансирани од вкупниот проектен фонд на УНДП Право на глас имаат само редовните учесници кои присуствувале на најмалку 3 форумски сесии.