Select Page

Денес во просториите на ОOУ ,, Дебрца” село Белчишта се одржа четврта форумска сесија од проектот,, Зајакнување на општинските совети” фаза 2

На сесијата се презентираа предлог проектите  од  страна на работните групи на форумот и тоа:

  1. Изградба на детско игралиште во село Требеништа.
  2. Поставување на топловоден систем за греење и изградба на пристапни рампи до објектот на ООУ ,, Дебрца “ село Оровник.
  3. Реконструкција на кровот на објектот ОOУ ,,Дебрца” село Белчишта.

На сесијата се пристапи кон бодување на предложените проекти од страна на учесниците при што како приоритетен проект беше избран предлог проектот:

  1. Изградба на детско игралиште во село Требеништа.

Во периодот кој следи Општина Дебрца во соработка со донаторот ќе ги превземе сите мерки и активности со цел реализација на избраниот приоритетен проект.