Select Page

Градоначалникот Ногачески присуствуваше на средбата со претставници на Секретаријатот на Бернската конвенција во делот на заштита на природното наследство, претставници на Рамсарска конвенција за заштита на водните живеалишта со меѓународно значење и експерти на Конвенцијата за заштита на светското културно и природно наследство (УНЕСКО ), која се одржа во Охрид.

Тема на разговор беше заштитата на светското природно и културно наследство во Охридскиот регион и исполнувањето на препораките на Унеско.

Остануваме посветени на потребата од интегрална заштита на Регионот, при што потребно е да се постигне баланс меѓу обезбедувањето на заштитениот статус и економскиот развој на Регионот, односно симбиоза меѓу човекот и природата.