Select Page

Општина Дебрца Ве информира  дека е подготвена Физибилити студијата за енергетскa ефикасност за улично осветлување во општина Дебрца.

Со цел да ја презентираме и претставиме и воедно  да разговараме за мерките кои може да се имплементираат во рамки на 3 (три) разгледани технички сценарија заедно со финансиската анализа, Општина Дебрца организира состанок во среда (17.05.2023) во 11:00 часот во просториите на општина Дебрца.

На состанокот  ќе присуствуваат членовите од Одборите на Корисници, релевантни лица од општината, Градоначалникот и координарот на проектот.

Презентација ќе извршат  стручни лица / претставници од Единицата за спроведување на ПЕЕЈС при Министерството за Финансии  на Република Северна Македонија, како и од консултантската екипа која ја изработуваше студијата.