Select Page

Во рамки на “Проектот за поврзување на локални патишта”, кој се реализира од страна на Министерството за транспорт и врски, со финансиска поддршка од Светска Банка, а со цел подобрување на локалната патна инфраструктура, општина Дебрца аплицираше со проект за реконструкција на улица во село Волино.

Со проектот се предвидува реконструкција на улица во село Волино, на потегот од кај расадник “Розенталис” , на општински пат село Мешеишта-село Волино до мост на река Сатеска, на општински пат село Волино-село Требеништа, како и реконструкција на плоштадот во селото.

По поднесувањето на апликацијата и потребната документација ( основен проект, сообраќаен проект, проект за уличното осветлување, елаборат за експропријација, одобрение за градење и друга документација ) и спроведување на постапка за одобрување, проектот е одобрен.

Министерството за транспорт и врски го објави тендерот за избор на економски оператор-изведувач на градежните работи, кој завршува на 23 Мај 2023 година.

По завршувањето на тендерската постапка и склучување на договор со најповолниот понудувач се очекува да започне имплементацијата на проектот

 

http://mtc.gov.mk/javniOglasi/1-15?fbclid=IwAR2KdqsAzpsIoR2v2U6AAa8jfX3gxSCkRf14masiIoZc1jt6TFHO7eJbgWc