Select Page

Започна замена на дел од регионалниот цевковод  кој излегува од пумпната станица ,,Св. Еразмо”, со која се предвидува демонтажа на постоечка метална водоводна цевка ф315 и замена  со полиетиленска HDPE цевка  ф315 PN 16 во должина од 180м  како и замена на фасонските елементи кои се составен дел од овој водводен систем.

Со овој зафат се подобрува активноста на регионалниот водоснабдителен систем како и намалување на дефектите на тој потег.

Средствата во висина од 3.782.826,00 денари со вклучен ДДВ се обезбедни од буџетот на Општина Дебрца