Select Page

Ставена е во функција пумпната станица ” Св.Еразмо”.

Со демонтажа на постоечките метални водоводни цевки ф315 мм и замена  со полиетиленска HDPE цевка  ф315 PN 16 во должина од 180м  како и замена на фасонските елементи кои се составен дел од овој водводен систем, решена е една од најкритичните точки од водоводниот систем, на потегот каде што поради застареност и корозираност на цевките се појавуваа  многу чести дефекти и испади на целиот водоводен систем  од “Св.Еразмо.”

Вкупната вредност на работите изнесува 3.782.826 денари, средства обезбедени од буџетот на општината за 2023 година.