Select Page

Општина Дебрца ги повикува граѓаните кои имаат материјални штети на земјоделските култури предизвикани од атмосферската непогода – град која ја зафати територијата на општината на ден 24 Јуни 2023 година да ја пријават штетата на своите земјоделски култури до Комисијата за проценка на штети на општина Дебрца.

Барањето за пријавување на штета на земјоделските култури може да се подигне во архивата на општина Дебрца или да се преземе  од веб страната на www.debrca.gov.mk   и пополнето со бараните податоци се доставува до архивата на општина Дебрца.

Покрај барањето секој барател треба да достави:

  • копие од лична карта со изјава за користење на личните податоци потпишана од барателот;
  • доказ за основ на користење на земјиштето за насадите ( копие од имотен лист или копие од решение за запишување на земјоделско стопанство во Единствениот регистар на земјоделски стопанства издадено од МЗШВ или копие од договор за закуп ).

Пријавувањето на штетите може да се изврши најдоцна до 07.07.2023 година.

За сите дополнителни информации  може да се обратите на тел. 046 286 855

ПРИЈАВА

ИЗЈАВА

ОПШТИНА ДЕБРЦА

Комисија за проценка на штети