Select Page

Денес во Канцеларијата на УНДП ( Програмата за развој на Обединетите нации ) за Македонија, во Скопје, се изврши потпишување на договорот за изградба на детско игралиште во село Требеништа , хортикултурно уреден простор, во склоп на спортското игралиште.

Проектот се реализира во рамките на програмата “Зајакнување на општинските совети – фаза 2”, која ја финансираат Швајцарската влада и Министерството за локална самоуправа, а ја кофинансира и спроведува Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) во соработка со национални и локални партнери.

Вкупната вредност на проектот изнесува 2.605.212 мкд, од кои 70% или 1.953.909 мкд се грант на донаторот, а 30% или 651.303 мкд се учество на општина Дебрца.

По регистрација на проектот во Секретаријатот за европски прашања ( СЕП ) и Управата за јавни приходи за ослободување на проектните активности од ДДВ и спроведување на тендерската постапка ќе се пристапи кон имплементација на проектот.