Select Page

Во текот на вчерашниот ден во општина Дебрца се одржа јавна расправа за под-проектот „Енергетска ефикасност за јавното осветлување во општина Дебрца“ и Планот за намалување на влијанијата врз животната средина и социјалните работи”, во кој се анализирани влијанијата врз животната средина и социјалните работи кои ќе произлезат од планираните активности на под-проектот.

Општина Дебрца,врз основа на одлука на Советот на општината од Мај 2021 година аплицираше за овој подпроект во рамки на “Проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор во РСМ,” кој се реализира од страна на Единицата за спроведување на проектот при Министерството за финансии, со финансиска поддршка од Светска Банка.