Select Page

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”, број 5/2002) и член 22, став 2 од Статутот на општината Дебрца (“Службен гласник на општината Дебрца”, број 3/2005), донесувам:  

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

за свикување на 22-та седница на Советот на општината Дебрца

Ја свикувам 22-та седница на Советот на општината Дебрца.

            Седницата ќе се одржи на ден  31.07.2023 година (понеделник)

 , со почеток во 13.00 часот, салата за седници на Советот на општината Дебрца.

За седницата се предлага следниот:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 

  1. Усвојување на записник од 21-та седница на Советот на општина Дебрца
  2. Предлог – Одлука за долгорочно домашно задолжување на Општина Дебрца во рамки на Проект за енергетска ефикасност во јавниот сектор (ПСЕЕП)
  3. Предлог – Решение за дополнување на Решението за избор на претседател и членови на Комисијата за процена и утврдување на висината на штета настаната од природни непогоди и други несреќи во општина Дебрца
  4. Предлог – Одлука за прифаќање на предлогот и утврдување предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка со општина Струга
  5. Предлог – Решение за именување членови на заедничка комисија за воспоставување на меѓуопштинска соработка со општина Струга
  6. Предлог – Одлука за предавање во сосптвеност на движна ствар – патничко моторно возило , марка Шкода Фелициа на ЈКП „Дебрца“
  7. Предлог – Одлука за доделување субвенција на Јавното претпријатие за комунална дејност „Дебрца“ – Белчишта
  8. Предлог – Одлука за усвојување на Годишен план за вработување на ООУ „Дебрца“ с.Белчишта

 

Советнички прашања

 

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

                                                                                                    Претседател,

                                                                                                  Илчо Алексоски