Select Page
  1. Извршена санација на дефект на водоводната мрежа во Горенци
  2. Надополнување на нова водоводна линија од 120метри на водоводната мрежа во близина на ,,Свети Еразмо Охридски” во Подмоље
  3. Промена на цевковод во должина од 106 метри на водоводната мрежа во Горенци
  4. Санација на дефект на водоводната мрежа во Сливово
  5. Косење на тревата на крајпатната вегетација во Мраморец, Турје и Сливово