Select Page

 

  1. Извршена санација на дефеците на водоводната мрежа во Мешеишта
  2. Извршена санација на дефеците на водоводната мрежа во Волино
  3. Извршена санација на дефектот на водоводната мрежа во Издеглавје