Select Page

Во село Врбјани во тек е Санација на кровна конструкција на задружениот дом , со  санацијата е предвидено замена на летви појачување на греди како и замена на кровниот покривач односно замена на постоечките ќерамиди. Средствата за санацијата се обезбедени од буџетот на општина Дебрца