Select Page
  • Поставување на дозер пумпа за хлор во пумпната станица во Оровник
  • Поставување на дозер пумпа за хлор во пумпната станица во Требеништа
  • Косење на крајпатната вегетација во село Ботун
  • Увид на фекална канализациона мрежа,(на дефеците предизвикани од работата на автопатот) санација и чистење во  село Мешеишта
  • Санација на дефект на водоводната мрежа во Оровник
  • Косење на крајпатната вегетација: Белчишта – Ново Село- Белчишта
  • Косење на крајпатната вегетација: Требеништа – Волино – Требеништа
  • Санација на дефект на водоводната мрежа во Ново Село
  • Санација на дефект на водоводната мрежа во Мешеишта

/