Select Page

Деновиве започна изградбата на Парк во село Требеништа, со детско игралиште во склоп  на спортскиот полигон кој ќе биде во функција за забава на најмладите жители и родители на Требеништа, како и околните села кои гравитираат во тој дел. Изградбата на овој Парк ќе доприенесе за подобрување на  социјалната свера на делување во заедницата, го подобрува соцо-економскиот аспек ја подобрува комуналната свера, го подбрува квалитетот на испорачување на услугите кон ѓраѓаните, ја потикнува спортската активност кај најмладите и начините за водење на здрав живот и нај важната активност е запирање на трендот на иселување село-град односно уредување на руралните центри на ниво европските рурални центри.

Со зафатот за уредување на овој простор се предвидува изградба на пешачки патеки, осветлување, изградба на  детско игралиште со поставување на детски реквизити  играчки: вртелешка, играчка на федер, двојна клацкалка, двојна нишалка, единечна клацкалка, голем тобоган, единечна кула, спирален тобоган, мултифункционална куќичка  како и поставување на урбана опрема клупи и корпи за отпадоци, хотикултурно уредување, со што би се уредил моменатлно запуштениот простор кој воедно и го нарушува изгледот и на околните објекти како и спорската сала во непостредна близина, при што  по уредувањето би се добил современ изглед на целокупниот спортски простор како и би се подобрила можноста за социjално дружење на децата и родителите.

Средствата за изградба се обезбедени од страна на проектот за ,,Зајакнување на општинските совети”- Фаза 2 кој е финасиран од страна на Програма за развој на Обединетите нации (УНДП)

Со вкупна сума од 2.605,212 мкд од кои  1.953.909,00 мкд  средства одобрени од страна на УНДП и 651.303,00 мкд обезбедни од буџет на општина Дебрца .