Select Page

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”, број 5/2002) и член 22, став 2 од Статутот на општината Дебрца (“Службен гласник на општината Дебрца”, број 3/2005), донесувам:   

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

за свикување на 24-та седница на Советот на општината Дебрца

  

Ја свикувам 24та седница на Советот на општината Дебрца.

Седницата ќе се одржи на ден  27.09.2023 година (среда) , со почеток во 13.00 часот, салата за седници на Советот на општината Дебрца.

За седницата се предлага следниот:

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 

  1. Усвојување на записник од 23-та седница на Советот на општина Дебрца
  2. Предлог – Одлука за измени и дополнувања на Буџет на ЕЛС Дебрца за 2023 година
  3. Предлог – Одлука за усвојување на Годишен план за вработување
  4. Предлог – Одлука за усвојување на Годишен план за вработување на ЈПКД „Дебрца“
  5. Предлог – Одлука за спроведување на постапка за јавно наддавање за издавање под закуп на деловен простор во зградата во с.Горенци

 

Советнички прашања

 

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

                                                                                                    Претседател,

                                                                                                  Илчо Алексоски