Select Page

Белчишко Блато е идентификувано како потенцијално Натура 2000 подрачје.Ова добро зачувано мочуриште, со поплавени шуми и влажни пасишта, е едно од најважните во земјава. Специфично е поради различните типови на мочуришни живеалишта, особено поплавената Евелова шума. Во него живеат многу видови кои е неопходно да се заштитат.

Разговор со Богољуб Стеријовски – технички асистент на тим лидерот на „Натура 2000“