Select Page
  • Чистење на резервоарот за вода во Горенци
  • Санација на пат во Ботун предизивикан од ископ за приклучок на водоводна мрежа
  • Премостување на дел од водоводната мрежа во Ново Село