Select Page

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”, број 5/2002) и член 22, став 2 од Статутот на општината Дебрца (“Службен гласник на општината Дебрца”, број 3/2005), донесувам:  

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

за свикување на 26-та седница на Советот на општината Дебрца  Ја свикувам 26та седница на Советот на општината Дебрца.

            Седницата ќе се одржи на ден  13.11.2023 година (понеделник) , со почеток во 13.00 часот, салата за седници на Советот на општината Дебрца.

За седницата се предлага следниот:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

   Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 

 1. Констатирање оставка на Претседателот на Советот на општина Дебрца
 2. Избор на претседател на Советот на општина Дебрца
 3. Предлог – Измени и дополнувања на Буџетот на ЕЛС Дебрца за 2023 година
 4. Предлог – Одлука за усвојување на извештајот за остварување на Буџетот на општината Дебрца за периодот од 01.01.2023 до 30.09.2023 година
 5. Предлог – Годишна Програма за организирање на јавни работи и работно ангажирање на невработени лица во општина Дебрца за 2024
 6. Предлог – Годишна Програма за развој на културата во општина Дебрца за 2024 година
 7. Предлог – Годишна Програма за развој на обраованието во општина Дебрца за 2024 година
 8. Предлог – Годишна Програма за активностите на општина Дебрца во областа на социјалната и здравствената заштита во 2024 година
 9. Предлог – Годишна Програма за развој на спортот во општина Дебрца за 2024 година
 10. Предлог – Годишна Програма за реконструкција, модернизација, користење и одржување на јавното осветлување во општина Дебрца за 2024 година
 11. Предлог – Годишна Програма за поддршка на локалниот економски развој на општина Дебрца за 2024 година
 12. Предлог – Програма за одржување на јавната чистота на подрачјето на општина Дебрца за 2024 година
 13. Предлог – Програма за контрола на популацијата на бездомни кучиња на територијата на општина Дебрца во 2024 година
 14. Предлог – Годишна Програма за зимско одржување на општинските патишта и улици во општина Дебрца во зимската сезона 2023/2024 година
 15. Предлог – Годишна Програма за активностите на општина Дебрца во областа на односите со јавноста, комуникациите и меѓународната соработка во 2024 година
 16. Предлог – Програма за одбележување годишнини на значајни настани и личности во општина Дебрца во 2024 година

 

Советнички прашања

 

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

                                                                                                    Претседател,

                                                                                                  Илчо Алексоски