Select Page

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”, број 5/2002) и член 22, став 2 од Статутот на општината Дебрца (“Службен гласник на општината Дебрца”, број 3/2005), донесувам:  

  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

за свикување на 27-та седница на Советот на општината Дебрца Ја свикувам 27та седница на Советот на општината Дебрца.

  Седницата ќе се одржи на ден  11.12.2023 година (понеделник) , со почеток во 13.00 часот, салата за седници на Советот на општината Дебрца.

За седницата се предлага следниот:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 

  1. Усвојување на записник од 25-та седница на Советот на општина Дебрца
  2. Усвојување на записник од 26-та седница на Советот на општина Дебрца
  3. Предлог – Одлука за усвојување на Елаборатот за процена на штета од природна непогода (град) што ја зафати општина Дебрца во Јуни 2023 година

 

Советнички прашања

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

                                                                                                    Претседател,

                                                                                               Никола Короскоски