Select Page

Врз основа на член 48 став (4) од Закон за административни службеници („Службен весник на РМ“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 80/16,127/16,142/16,2/17,16/17, 11/18 и Сл.Весник на РСМ бр. 275/19,14/20,215/21 и 99/22) и Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивното бодирање и максималниот број на бодови од постапката за селекција, во зависност од категоријата на работното место за кое е објавен интерниот оглас („Службен весник на РМ“ бр. 11/15 , 35/18 и 303/20), а согласно Правилникот за систематизација на работни места во општинската администрација во општина Дебрца бр.09-2129/1 од 27.10.2022 и 01-1293/1 од 30.10.2023 година, општина Дебрца објавува:

 

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ – 1/2024 за унапредување на 4 административни службеници во општинската администрација на општина Дебрца

 

Општина Дебрца објавува интерен оглас за унапредување административни службеници 4 (четири) извршители и тоа:

 

            1.УПР 01 01 Б04 000 Раководител на одделение за урбанизам и комунални работи, Одделение за урабанизам и комунални работи – 1(еден) извршител;

            2.УПР 01 01 В01 000 Советник-нормативно правни работи, Одделени за правни прашања и општи работи – 1(еден) извршител;

            3.УПР 01 01 В01 000 Советник-Буџетска координација, Одделение за финансиски прашања – 1(еден) извршител;

            4.УПР 01 01 В02 000 Виш соработник-управување и уредување на градежното земјиште, Одделение за урбанизам и комунални работи – 1(еден) извршител;

 

Општи услови:

 • да е државјанин на Република Северна Македонија
 • активно да го користи македонски јазик
 • да е полнолетен
 • да има општа здравствена способност за работното место и
 • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност

 

Посебни услови предвидени за работното место под точка 1 утврдени со актот за систематизација се:

 • ниво на стручни квалификации VI А според македонската рамка на квалификации

и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Научно истражувачко подрачје:Инжинерство и технологија,Научно истражувачко поле:Градежништво, друго инжинерство и технологии (архитектура, урбанизам и планирање и градежништво и водостопанство);

 • работно искуство, и тоа: најмалку четири години работно искуство во струката од кои најмалку една година на работно место во јавен сектор, односно најмалку шест години работно искуство во струката од кои најмалку две години на раковнодно работно место во приватен сектор;
 • потребни општи работни компетенции на напредно ниво:
 • учење и развој
 • решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг
 • комуникација
 • остварување резултати
 • работење со други/тимска работа
 • стратешка свест
 • ориентираност кон странките/засегнати страни
 • раководење и финансиско управување;
 • Посебни работни компетенции:
 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
 • активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на ЕУ(англиски, француски и германски)
 • потврда за положен испит за административно управување;

 

Посебни услови предвидени за работното место под точка 2 утврдени со актот за систематизација се:

 • ниво на стручни квалификации VI А според македонската рамка на квалификации

и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен,Научно истражувачко подрачје:Општествени науки,Научно истражувачко поле : Право;

 • работно искуство, и тоа: најмалку три години работно искуство;
 • потребни општи работни компетенции на средно ниво:
 • учење и развој
 • решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг
 • комуникација
 • остварување резултати
 • работење со други/тимска работа
 • стратешка свест
 • ориентираност кон клиенти/засегнати страни
 • финансиско управување;
 • Посебни работни компетенции:
 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
 • активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на ЕУ(англиски, француски и германски);

 

 

Посебни услови предвидени за работното место под точка 3 утврдени со актот за систематизација се:

 • ниво на стручни квалификации VI А според македонската рамка на квалификации

и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен,Научно истражувачко подрачје:Општествени науки,Научно истражувачко поле: Други општествени науки (организациони науки и управување-менаџмент);

 • работно искуство, и тоа: најмалку три години работно искуство;
 • потребни општи работни компетенции на средно ниво:
 • учење и развој
 • решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг
 • комуникација
 • остварување резултати
 • работење со други/тимска работа
 • стратешка свест
 • ориентираност кон клиенти/засегнати страни
 • финансиско управување;
 • Посебни работни компетенции:
 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
 • активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на ЕУ(англиски, француски и германски);

 

Посебни услови предвидени за работното место под точка 4 утврдени со актот за систематизација се:

 • ниво на стручни квалификации VI А според македонската рамка на квалификации

и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, и тоа: Градежништво, архитектура;

 • работно искуство, и тоа: најмалку две години работно искуство;
 • потребни општи работни компетенции на средно ниво:
 • учење и развој
 • решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг
 • комуникација
 • остварување резултати
 • работење со други/тимска работа
 • стратешка свест
 • ориентираност кон клиенти/засегнати страни
 • финансиско управување;
 • Посебни работни компетенции:
 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
 • активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на ЕУ(англиски, француски и германски);

 

На интерниот оглас може да се јави административен службеник вработен во општина Дебрца кој ги исполнува општите и посебните услови пропишани за работното место како и:

 • да е оценет со оцена „А“ или „Б“ при последното оценување,
 • да е на работно место на непосредно пониско ниво или на работно место во рамките на истата категорија во која е работното место за кое е објавен интерниот оглас,
 • да поминал најмалку две години на тековното работно место и
 • да не му е изречена дисциплинска мерка во последната година пред објавувањето на интерниот оглас.

Кон пријавата можат да се приложат и други докази:

 • потврди за успешно реализирани обуки и
 • потврди за успешно реализирано менторство.

Рокот за пријавување на интерниот оглас е 5 (пет) дена од денот на објавувањето.

Заинтересираните административни службеници, поднесуваат пополнета пријава и докази за податоците содржани во пријавата преку архивата на Општина Дебрца и до службената електронска адреса: contact@debrca.gov.mk.

            Пријавените административни службеници ќе бидат известени за времето и местото на одржување на секоја фаза од постапката на веб станата на општина Дебрца и тоа:

Фаза 1 – административна селекција се спроведува најдоцна 15 дена од денот на истекот на рокот за пријавување.

Фаза 2 –интервју се спроведува  во рок од 5 дена од завршување на фаза 1.

Дневното и неделното работно време е од 07:30 часот до 15:30 часот, од понеделник до петок, 40 работни часа неделно.

Платата за работно место под точка 1 е во паричен нето износ од 35.337,00 денари.

Платата за работното место под точка 2 и 3 во паричен нето износ од 31.524,00 денари.

Платата за работно место под точка 4 во паричен нето износ од 29.469,00 денари.

 

 

НАПОМЕНА:

Административниот службеник кој внел лажни податоци во пријавата се дисквалификува од натамошна постапка.

Пријава за аплицирање

Со почит,

 

                                                             Градоначалник на Општина Дебрца

                                                                       Зоран Ногачески