Select Page

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”, број 5/2002) и член 22, став 2 од Статутот на општината Дебрца (“Службен гласник на општината Дебрца”, број 3/2005), донесувам:  

  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

за свикување на 29-та седница на Советот на општината Дебрца

Ја свикувам 29та седница на Советот на општината Дебрца.

               Седницата ќе се одржи на ден  29.01.2024 година (понеделник) , со почеток во 13.00 часот, салата за седници на Советот на општината Дебрца. За седницата се предлага следниот:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 

  1. Усвојување на записник од 28-та седница на Советот на општина Дебрца
  2. Предлог – Одлука за усвојување на измена и дополнување на Годишен план за вработување
  3. Предлог – Одлука за усвојување на Локален Акциски План за управување со отпад на општина Дебрца за 2024-2025

 Советнички прашања

   

                                                                                                                                                                                                                                       СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

                                                                                                                                                                                                                                                    Претседател,

                                                                                                                                                                                                                                                Никола Короскоски