Select Page

Денес во Општина Дебрца беше  потпишан  Меморандум за Соработка помеѓу Здружението за екологија и туризам ,,Екотуризам-2016” и Градоначалникот на Општина Дебрца  за изработка на Студија за стратешки развој на Eкотуризам во Општина Дебрца.

Носител на активностите  е Здружението за  екологија и туризам ,,Екотуризам-2016” во соработка со Општина Дебрца каде во наредниод  период  е предвидено изработка на анкети и консултации и организирање на настани со жителите на општината за навремена и квалитетна изработка на студијата .

Со изработката на Студија за стратешки развој на Eкотуризмот  ќе бидат опфатени можностите за развој на екотуризмот-како гранка за економски развој во општината како и сите постоечки и можни нови какапцитети кои ќе придонесат за развој на овој вид на туризам кој општината го поседува, како и ќе бидат опфатени и нови проекти кои општината во наредниод период ќе треба да ги спроведува за забрзан развој на Eкотуризмот како форма за целокупен развој на општината.