Select Page

Врз основа на чл.69 од Законот за животна средина (Сл. Весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18) и (Сл. Весник на РСМ бр. 89/22 и 171/22) и Уредбата за учество на јавноста во текот на изработка на прописи и други акти, како и планови и програми од областа на животната средина (Сл. Весник на РМ бр. 147/08 и 45/11), Градоначалникот на Општина Дебрца

О Р Г А Н И З И Р А

Јавен увид и консултација со јавноста по Нацрт Извештај за Стратегиска оцена на животната средина за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со основна класа на намена Е1.13 – Површински соларни фотоволтаични електрани на дел од КП 1549/1 и дел од КП 1549/2, КО Белчишта, Општина Дебрца

 

  1. Се информира јавноста дека ставен е на увид и консултација со јавноста, Нацрт Извештајот за стратегиска оцена на животна средина за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со основна класа на намена Е1.13 – Површински соларни фотоволтаични електрани на дел од КП 1549/1 и дел од КП 1549/2, КО Белчишта, Општина Дебрца.
  2. Извештајот за Стратегиска оцена на влијанието на животната средина може да се разгледа во просториите на општина Дебрца секој работен ден од 8 – 16 часот почнувајќи од 20.02.2024 до 20.03.2024 година.
  3. Консултцијата со јавноста ќе се одржи на ден 15.03.2024 годинаво административните простории на општина Дебрца, со почеток во 10.30 часот.
  4. Правните и физичките лица и јавноста можат да го достават своето мислење во врска со Извештајот до општина Дебрца во рок од 30 дена на јавен увид.
  5. Сите заинтересирани страни се поканети да учествуваат на јавната расправа и да го дадат своето мислење, забелешки и предлози по Нацрт Извештајот за стратегиска оцена на животната средина или истите можете да ги испраќате на е-маил: contact@debrca.gov.mk или по пошта на следната адреса: Општина Дебрца, 6344 Белчишта.

Соопштение

Стратегиска оцена на животната средина

 

                                                                                    ГРАДОНАЧАЛНИК

                                                                                    Зоран Ногачески