Select Page

Се привршува еден од најголемите проекти во општина Дебрца во делот на патната инфраструктура, реконструкција на улица и плоштадот во село Волино.

Проектот е финансиран преку проектната единица на Министерството за транспорт и врски, по поднесена апликација од општината, со средства обезбедени преку Светска банка.

Дополнително, ЕВН инвестираше за каблирање на електро дистрибутивната мрежа, а Македонски Телеком за каблирање на оптички телефонски кабел.

Општината инвестираше за изведба на индивидуалните електрични приклучоци.

Благодарност до изведувачот,фирмата “Ленди Груп” Скопје, а особено голема благодарност до подизведувачот, фирмата “Маркоски 73” ДООЕЛ Струга за висококвалитетното и предвремено привршување на работите.

Благодарност и до човекот, кој е проектен творец на оваа приказна, човекот кој за жал не е повеќе со нас, но неговото дело останува засекогаш, Иван Лошкоски,дипл.инж.арх./ нека му е слава/

Во 2024 година најавуваме нови капитални инвестиции, како

ОРОВНИК

Реконструкција на спортското игралиште во училишниот двор,

Уредување на просторот кај чешмата,

Доуредување и дополнување со детски реквизити на постојното детско игралиште

Поставување на централно греење во училиштето

ГОРЕНЦИ

Асфалтирање на улици

Уредување на детско катче во центарот

Изградба на каптажа кај црква Св,Никола

ТРЕБЕНИШТА

Асфалтирање на пристапен пат- улица до црква Св.Недела

Изградба на канализациона мрежа / прва фаза

Поставување на фотонапонска централа кај пумпна станица

ВОЛИНО

Доуредување на детско игралиште и паркот во центарот на селото,

Санација на трибина на спортско игралиште

МЕШЕИШТА

Набавка на нова пумпа за водоснабдување и санација на стариот резервоар

Поставување на фотонапонска централа кај пумпна станица

Асфалтирање на улици

Доизградба на канализационата мрежа

БОТУН

Реконструкција и адаптација на објект на месна заедница-поранешната селска продавница

БЕЛЧИШТА

Реконструкција на административна зграда на општината / 2 фаза,

Уредување-бетонирање на речното корито во центарот на селото

Уредување на детско игралиште во училишниот двор

ЛЕШАНИ

Асфалтирање на улици

Изградба на фекална канализација/ 2 фаза

ВЕЛМЕЈ

Асфалтирање на улица и одбојкарското игралиште

Осветлување на Крстот во црквата Св.Спас

ЗЛЕСТИ

Уредување на центарот и изградба на спортско игралиште,

Уредување на канал за наводнување

ГОДИВЈЕ

Реконструкција на кровна конструкција на задружен дом

Уредување-бекатонирање на просторот кај црква Св.Вартоломеј

ЛАКТИЊЕ

Асфалтирање на центарот и улица

ПЕСОЧАНИ

Асфалтирање на улица

Уредување на надворешна фасада на поранешната училишна зграда

ИЗДЕГЛАВЈЕ

Тампонирање со гребен асфалт на пат до црква Св.Димитрија

ОЗДОЛЕНИ

Асфалтирање на улица

СОШАНИ

Тампонирање на пат до црква Св.Никола

СЛАТИНО

Асфалтирање на улички

ДОЛНО СРЕДОРЕЧЕ

Рехабилитација на дел од патот до селото

КЛИМЕШТАНИ

Санација на објект на месна заедница

НОВО СЕЛО

Асфалтирање на улички

СЛИВОВО

Тампонирање на пат до црква Св.Атанасиј