Select Page

Комисијата составена од: Билјана Суклоска како претседател-вработена во општина Дебрца, Даниел Паункоски како член-вработен во општина Дебрца и Никола Короскоски советник при советот на општина Дебрца, формирана со Решение бр.  09-110/1 од 05.02.2024 година, изврши увид на поднесените документи од страна на кандидатите и согласно  конкурсот за доделување стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Северна Македонија за студиската 2023-2024 година, утврди дека ги исполнуваат условите следните кандидати:

  1. Митреска Зоран Зорица

– комплетна документација согласно објавениот конкурс

  1. Блажески Дончо Мери

– комплетна документација согласно објавениот конкурс

  1.  Велјановски Стојмир Кристијан

-комплетна документација согласно објавениот конкурс

4.  Јосифоска Страшо Марија

-комплетна документација согласно објавениот конкурс

  1.  Силјаноски Александар Алекс

-комплетна документација согласно објавениот конкурс

  1.  Наумоски Јонче Петар

-комплетна документација согласно објавениот конкурс