Select Page

Врз основа на член 62 став (10) од Законот за урбанистичко планирање (Службен весник на Република Северна Македонија бр. 32/20), Градоначалникот на Општина Дебрца, го дава следното:

 

 

СООПШТЕНИЕ

За спроведување на јавен увид на

 

Урбанистички проект (УП) вон опфат на Урбанистички план за формирање на градежнa парцeлa со основна класа на намена E1.13 – Површински соларни фотоволтаични електрани, на дел од КП 1549/1 и дел од КП 1549/2 КО Белчишта, Општина Дебрца

  

Член 1

Се известуваат граѓаните на Општина Дебрца дека се организира Јавен увид по Урбанистички проект (УП) вон опфат на Урбанистички план за формирање на градежнa парцeлa со основна класа на намена E1.13 – Површински соларни фотоволтаични електрани, на дел од КП 1549/1 и дел од КП 1549/2 КО Белчишта, Општина Дебрца, со тех. бр. 04-131/2022 од јули/2023 год., изработен од Друштво за проектирање инженеринг градба и консалтинг ПАРАМЕТАР ДООЕЛ – Скопје.

Член 2

Проектниот опфат на Урбанистички проект (УП) вон опфат на Урбанистички план за формирање на градежнa парцeлa со основна класа на намена E1.13 – Површински соларни фотоволтаични електрани, на дел од КП 1549/1 и дел од КП 1549/2 КО Белчишта, Општина Дебрца

Урбанистички проект (УП) вон опфат на Урбанистички план за формирање на градежнa парцeлa со основна класа на намена E1.13 – Површински соларни фотоволтаични електрани, на дел од КП 1549/1 и дел од КП 1549/2 КО Белчишта, Општина Дебрца, е опфатен во рамките на опфатот за кој се издадени Услови за планирање на просторот за изградба на површински соларни и фотоволтаични електрани, КО Белчишта, Општина Дебрца, со тех. бр. Y07922 од септември/2022 год., и Решение за Условите за планирање на просторот издадено од Министерството за животна средина и просторно планирање со арх. бр. УП1-15 1719/2022 од 15.09.2022 год.

Проектниот опфат е со површина од 15636.60 м2 или 1.56 ха.

Проектниот опфат е дефиниран со делови од катастарските парцели КП-1549/1 и КП-1549/2, КО Белчишта, кој е дефинира со следните Кординати:

 

1 7486467,91 4572493,46
2 7486439,46 4572442,63
3 7486500,86 4572439,24
4 7486516,65 4572469,94
5 7486531,87 4572503,64
6 7486515,68 4572518,72
7 7486499,1 4572530,17
8 7486488,99 4572538,45
9 7486483,87 4572409,76
10 7486414,02 4572398,99
11 7486376,02 4572339,04
12 7486401,97 4572378,75
13 7486412,01 4572395,9
14 7486380,32 4572344,91
15 7486377,91 4572293,01
16 7486396,5 4572325,14
17 7486404,99 4572315,49
18 7486411,81 4572311,01
19 7486422,01 4572306,92
20 7486431,59 4572324,94
21 7486457,53 4572367,37
22 7486354 4572309,02
23 7486330,49 4572276,53
24 7486322,98 4572265,86
25 7486327,26 4572238,03
26 7486332,4 4572214,5
27 7486357,63 4572258,49

 

ЈАВЕН УВИД

 

На Урбанистички план за формирање на градежнa парцeлa со основна класа на намена E1.13 – Површински соларни фотоволтаични електрани, на дел од КП 1549/1 и дел од КП 1549/2 КО Белчишта, Општина Дебрца, со тех. бр. 04-131/2022 од јули/2023 год., изработен од Друштво за проектирање инженеринг градба и консалтинг ПАРАМЕТАР ДООЕЛ – Скопје, ќе трае 15 во електронска форма, кој надлежниот орган го става на увид на јавноста со објавување на службената web страна на Општина Дебрца https://www.debrca.gov.mk и на информацискиот систем е-урбанизам https://www.e-urbanizam.mk во периодот од 28.06.2024 год. до 12.06.2024 год., за кое време може да се доставуваат евентуални забелешки, секој работен ден  од 7:30 до 15:30 часот во просториите на Општина Дебрца, Одделение за урбанизам, комунални и јавни дејности

 

Изработил,

дипл.инж.арх. Игор Мартиноски

 

ГРАДОНАЧАЛНИК

                                                                                                                      Зоран Ногачески