Select Page

Во село Злести започна  уште еден проект-уредување на канал за наводнување, кој поминува низ урбаниот дел на селото, во должина од 360 метри.

Со зафатот Ќе се изврши бетонирање на подната плоча и ѕидовите на каналот.

Работите ги изведува градежната фирма БИС дооел Охрид.

Вкупната вредност на работите изнесува 1.078.520 денари,а средствата се обезбедени од Буџетот на општината за 2024 година

Со реализација на проектот ќе се обезбеди поквалитетно наводнување на земјоделските култури и олеснување на работата на земјоделците.