Select Page

Претседателот на Советот на општина Дебрца ја закажа Третата седница, која ќе се одржи во среда, 20.12.2017 година, со почеток во 13.00 часот. На дневен ред пред советниците се повеќе програми за 2018 година од надлежност на општината, разрешување и именување на членови на Управниот одбор на ЈП Дебрца, кварталниот извештај и повеќе точки за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти.

                

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 Усвојување на Записникот од 2-та седница на Советот на општина Дебрца.

 1. Предлог – Годишна Програма за развој на образованието во општината Дебрца за 2018 година
 2. Предлог – Годишна Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта и улици во општината Дебрца за 2018 година
 3. Предлог – Годишна Програма за активностите на општина Дебрца во областа на социјалната и здравствената заштита во 2018 година
 4. Предлог – Годишна Програма за развој на спортот во општина Дебрца за 2018 година
 5. Предлог – Годишна Програма за користење и одржување на јавното осветлување во општина Дебрца за 2018 година
 6. Предлог – Годишна Програма за развој на културата во општина Дебрца
 7. Предлог – Годишна Програма за развој на локалната инфраструктура во општина Дебрца за 2018 година
 8. Предлог – Годишна Програма за изработка на урбанистички планови за општината Дебрца во 2018 година
 9. Предлог – Одлука за именување на членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за комунална дејност „Дебрца“ – с.Белчишта
 10. Предлог – Одлука за давање согласност на Кварталниот извештај за работењето на ЈП за комунална дејност „Дебрца“ за период од 01.01.2017 година – 31.03.2017 година
 11. Предлог – Одлука за доделување еднократна парична помош
 12. Предлог – Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за вклопување и усогласување на намената на бесправно изградениот објект со намената на земјиштето (КП бр. 2125 КО Врбјани)
 13. Предлог – Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за вклопување и усогласување на намената на бесправно изградениот објект со намената на земјиштето (КП бр. 1573/1 КО Ботун)
 14. Предлог – Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за вклопување и усогласување на намената на бесправно изградениот објект со намената на земјиштето (КП бр. 247/12 КО Горенци)
 15. Предлог – Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за вклопување и усогласување на намената на бесправно изградениот објект со намената на земјиштето (КП бр. 1885/2 КО Белчишта)
 16. Предлог – Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за вклопување и усогласување на намената на бесправно изградениот објект со намената на земјиштето (КП бр. 336/14 КО Оровник)
 17. Предлог – Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за вклопување и усогласување на намената на бесправно изградениот објект со намената на земјиштето (КП бр. 1997 КО Брежани)
 18. Предлог – Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за вклопување и усогласување на намената на бесправно изградениот објект со намената на земјиштето (КП бр. 2538 КО Мраморец)
 19. Предлог – Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за вклопување и усогласување на намената на бесправно изградениот објект со намената на земјиштето (КП бр. 3000 КО Слатино)
 20. Предлог – Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за вклопување и усогласување на намената на бесправно изградениот објект со намената на земјиштето (КП бр. 1148 КО Песочани)
 21. Предлог – Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за вклопување и усогласување на намената на бесправно изградениот објект со намената на земјиштето (КП бр. 2595 КО Слатино)
 22. Предлог – Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за вклопување и усогласување на намената на бесправно изградениот објект со намената на земјиштето (КП бр. 6 КО Ново Село)
 23. Предлог – Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за вклопување и усогласување на намената на бесправно изградениот објект со намената на земјиштето (КП бр. 521 КО Лактиње)

 Советнички прашања

 СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

                                                                                                    Претседател,

                                                                                                 Петре Голабоски