Select Page

Со законот за изменување на законот за постапување со бесправно изградени објекти, кој влезе во сила на 02 Јануари 2018 година предвидено е за граѓаните кои досега воопшто не поднеле барање за легализација, тоа да можат да го сторат во периодот од 02 јануари до 31 декември 2018 година.

За оние, пак, кои не доставиле геодетски елаборати , заклучно со рокот 31 Декември 2017 година, новиот рок ќе тече од 2 јануари до 30 јуни 2018 година.

Нова шанса за легализација се дава само за објектите кои се целосно изградени до 3 март 2011 година, односно, ќе можат да се легализираат само објектите на кои до тој датум во целост се завршени градежните и инсталатерските работи, па тие претставуваат градежна и функционална целина.

Барањата за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти можат да се поднесуваат во архивата на општина Дебрца, секој работен ден, од 08.00-16.30 часот.