Select Page

Со Годишната програма за спорт за 2018 година Општината ќе додели финансиска и друга поддршка на спортски клубови од општината кои се натпреваруваат во организиран систем на натпревари во општинска и регионална лига .
За екипите во општинска лига предвидена е финансиска поддршка од по 60.000 денари годишно, а за екипи во регионална лига од по 200.000 денари годишно и обезбеден превоз за патување на релации подалеку од 40 км.
Предвидена е финансиска поддршка за сите спортски манифестации во општината, за талентирани спортисти, училишната спортска лига, есенскиот училишен крос.
Планирани се инвестиции во спортска инфраструктура ( реконструкција на соблекувална на фудбалско игралиште во село Лешани, реконструкција на осветлување на спортски полигон во село Мешеишта ( поставување на лед рефлектори ), реконструкција на осветлување на спортски полигон во село Волино ( поставување на столбови и лед рефлектори ) и други инвестиции во спортот.
Ги повикувае спортските клубови да поднесат барања за користење на средствата за пролетната сезона 2018 година.
Очекуваме и Ваши предлози за инвестиции за развој на спортот во општината.