Select Page

Врз основа на член 35 став 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 13 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016 и 163/2016), Општина Дебрца, го дава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е

              Се известуваат граѓаните, правните лица од просторот опфатен со Урбанистички план за село Злести,  КО Злести, Општина Дебрца, државната управа, научните и стручните организации, Општина Дебрца, организира:

ПОВТОРНА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА

              По предлог – УПС за село Злести, Општина Дебрца, кој опфаќа простор од 66,11 ха, со следните граници:

Граници на опфатот се:

УПС ЗЛЕСТИ
X Y
СЕВЕР 485 357.335 572 280.067
ИСТОК 486 568.155 571 158.074
ЈУГ 486 349.361 570 041.816
ЗАПАД 485 355.124 572 240.039

 

 

 

 

Повторната Јавната анкета и јавната презентација по Предлог – Урбанистичкиот план за село Злести, КО Злести, Општина Дебрца со тех.бр. 0801-05-01/16 од 03/2018 год., изработен од “Иванов Инженеринг” – ДООЕЛ, Битола, ќе се спроведе со излагање на Предлог планот во просториите на Општина Дебрца.

Јавната анкета ќе трае 5(пет) работни дена и тоа од 23.03.2018 год. до 29.03.2017 год., секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот.

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 29.03.2018 година (четврток) во 12:00 часот во просториите на Општина Дебрца.

Со Почит,

 

                                                                                                               ГРАДОНАЧАЛНИК

                                                                                                                Зоран Ногачески