Select Page

Врз основа на член 35 став 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 13 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016 и 163/2016), Општина Дебрца, го дава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е

              Се известуваат граѓаните, правните лица од просторот опфатен со Урбанистички план за село Црвена Вода,  КО Црвена Вода, Општина Дебрца, државната управа, научните и стручните организации, Општина Дебрца, организира:

ПОВТОРНА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА

              По предлог – УПС за село Црвена Вода, Општина Дебрца, кој опфаќа простор од 25,98 ха, со следните граници:

УПС ЦРВЕНА ВОДА
X Y
СЕВЕР 4 575663.672 7 480681.291
ИСТОК 4 575049.447 7 481193.236
ЈУГ 4 575004.266 7 481035.828
ЗАПАД 4 575293.047 7 480337.399

Граници на опфатот се:

Повторната Јавната анкета и јавната презентација по Предлог – Урбанистичкиот план за село Црвена Вода, КО Црвена Вода, Општина Дебрца со тех.бр. 0801-13-09/16 од 03/2018  год., изработен од “Иванов Инженеринг” – ДООЕЛ, Битола, ќе се спроведе со излагање на Предлог планот во просториите на Општина Дебрца.

Јавната анкета ќе трае 5(пет) работни дена и тоа од 29.03.2018 год. до 04.04.2018 год., секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот.

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 29.03.2018 година (четврток) во 12:00 часот во просториите на Општина Дебрца.

*****************************************************************************************************************************************************************

Врз основа на член 35 став 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 13 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016 и 163/2016), Општина Дебрца, го дава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е

              Се известуваат граѓаните, правните лица од просторот опфатен со Урбанистички план за село Горно Средоречје,  КО Горно Средоречје, Општина Дебрца, државната управа, научните и стручните организации, Општина Дебрца, организира:

ПОВТОРНА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА

              По предлог – УПС за село Горно Средоречје, Општина Дебрца, кој опфаќа простор од 31,25 ха, со следните граници:

УПС ГОРНО СРЕДОРЕЧЈЕ
X Y
СЕВЕР 487832.62 573189.777
ИСТОК 488610.081 573164.756
ЈУГ 487745.823 572547.863
ЗАПАД 487632.892 572791.098

Граници на опфатот се:

Повторната Јавната анкета и јавната презентација по Предлог – Урбанистичкиот план за село Горно Средоречје, КО Горно Средоречје, Општина Дебрца со тех.бр. 0801-01-07/16 од 08/2017 год., изработен од “Иванов Инженеринг” – ДООЕЛ, Битола, ќе се спроведе со излагање на Предлог планот во просториите на Општина Дебрца.

Јавната анкета ќе трае 5(пет) работни дена и тоа од 29.03.2018 год. до 04.04.2018 год., секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот.

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 29.03.2018 година (четврток) во 12:00 часот во просториите на Општина Дебрца.

*****************************************************************************************************************************************************************

Врз основа на член 35 став 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 13 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016 и 163/2016), Општина Дебрца, го дава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е

              Се известуваат граѓаните, правните лица од просторот опфатен со Урбанистички план за село Песочани,  КО Песочани, Општина Дебрца, државната управа, научните и стручните организации, Општина Дебрца, организира:

ПОВТОРНА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА

              По предлог – УПС за село Песочани, Општина Дебрца, кој опфаќа простор од 44,04 ха, со следните граници:

УПС ПЕСОЧАНИ
X Y
СЕВЕР 4 576504.97 7 481758.24
ИСТОК 4 576327.91 7 483757.91
ЈУГ 4 575433.1 7 483042.14
ЗАПАД 4 576462.1 7 481633.18

Граници на опфатот се:

Повторната Јавната анкета и јавната презентација по Предлог – Урбанистичкиот план за село Песочани, КО Песочани, Општина Дебрца со тех.бр. 0801-01-12/16 од 03/2018  год., изработен од “Иванов Инженеринг” – ДООЕЛ, Битола, ќе се спроведе со излагање на Предлог планот во просториите на Општина Дебрца.

Јавната анкета ќе трае 5(пет) работни дена и тоа од 29.03.2018 год. до 04.04.2018 год., секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот.

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 29.03.2018 година (четврток) во 12:00 часот во просториите на Општина Дебрца.

*****************************************************************************************************************************************************************

Врз основа на член 35 став 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 13 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016 и 163/2016), Општина Дебрца, го дава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е

              Се известуваат граѓаните, правните лица од просторот опфатен со Урбанистички план за село Слатино,  КО Слатино, Општина Дебрца, државната управа, научните и стручните организации, Општина Дебрца, организира:

ПОВТОРНА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА

              По предлог – УПС за село Слатино, Општина Дебрца, кој опфаќа простор од 37,32 ха, со следните граници:

УПС СЛАТИНО
X Y
СЕВЕР 4 578924.157 7 488027.278
ИСТОК 4 577935.689 7 489694.221
ЈУГ 4 577927.53 7 489684.655
ЗАПАД 4 578837.582 7 487896.807

Граници на опфатот се:

Повторната Јавната анкета и јавната презентација по Предлог – Урбанистичкиот план за село Слатино, КО Слатино, Општина Дебрца со тех.бр. 0801-14-09/16 од 03/2018 год., изработен од “Иванов Инженеринг” – ДООЕЛ, Битола, ќе се спроведе со излагање на Предлог планот во просториите на Општина Дебрца.

Јавната анкета ќе трае 5(пет) работни дена и тоа од 29.03.2018 год. до 04.04.2018 год., секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот.

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 29.03.2018 година (четврток) во 12:00 часот во просториите на Општина Дебрца.

*****************************************************************************************************************************************************************

Врз основа на член 35 став 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 13 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016 и 163/2016), Општина Дебрца, го дава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е

              Се известуваат граѓаните, правните лица од просторот опфатен со Урбанистички план за село Велмеј,  КО Велмеј, Општина Дебрца, државната управа, научните и стручните организации, Општина Дебрца, организира:

ПОВТОРНА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА

              По предлог – УПС за село Велмеј, Општина Дебрца, кој опфаќа простор од 41,06 ха, со следните граници:

УПС ВЕЛМЕЈ
X Y
СЕВЕР 4 572980.616 7 492108.022
ИСТОК 4 572939.476 7 492723.7
ЈУГ 4 571553.55 7 492286.111
ЗАПАД 4 572901.004 7 491564.455

Граници на опфатот се:

Повторната Јавната анкета и јавната презентација по Предлог – Урбанистичкиот план за село Велмеј, КО Велмеј, Општина Дебрца со тех.бр. 0801-15-09/16 од 03/2018  год., изработен од “Иванов Инженеринг” – ДООЕЛ, Битола, ќе се спроведе со излагање на Предлог планот во просториите на Општина Дебрца.

Јавната анкета ќе трае 5(пет) работни дена и тоа од 29.03.2018 год. до 04.04.2018 год., секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот.

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 29.03.2018 година (четврток) во 12:00 часот во просториите на Општина Дебрца.

Со Почит,

                                                                                                               ГРАДОНАЧАЛНИК

                                                                                                                Зоран Ногачески