Select Page
Доделени картичките за мерката ,,зелена нафта,, за земјоделците од подрачјето на општина Дебрца

Доделени картичките за мерката ,,зелена нафта,, за земјоделците од подрачјето на општина Дебрца

Денеска во просториите на Општина Дебрца во присуство на Градоначалникот на општина Дебрца Зоран Ногачески Раководителот на Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство – Подрачна единица Охрид Сашо Суклоски и вработените во подрачната единица започнаа со доделување на картичките за мерката ,, зелена нафта,, за земјоделците од подрачјето на општините Охрид и Дебрца.
Со оваа мерка се врши субвенционирање на 30% од трошоците за набавка на гориво. Со тоа се врши значително намалување на производствените трошоци , земјоделците имаат поекономично производство и остваруваат поголеми приходи.Оваа мерка е одговор на децениските проблеми на земјоделците со која се покажува вистинска грижа за земјоделството
Висината на поддршката за оваа мерка е различна во зависност од површината и видот на културата кои се одгледуваат. Најнискиот износ е 500 денари со кој се опфатени мали производители додека највисокиот износ е лимитиран на 100 илјади денари.
Картички за ,,зелена нафта,, ке добијат сите земјоделци кои што имаат поднесено барање за субвенции во текот на 2018 година за мерките од растителното производство односно се производители на полјоделски и градинарски култури како и постоечки овошни и лозови насади. Крајниот рок за искористување на средствата од картичките е април 2020 година


На територијата на општините Охрид и Дебрца картички ке добијат 1024 земјоделци со вкупна вредност од 2.090.000,оо денари.
Картичките земјоделците ке можат да ги подигнат со лична карта во просториите на Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство – подрачна единица Охрид секој работен ден во периодот од 07:30 до 15:30 часот.

 

Денес ќе се одржи 26-та седница на Советот на општината Дебрца

Денес ќе се одржи 26-та седница на Советот на општината Дебрца

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”, број 5/2002) и член 22, став 2 од Статутот на општината Дебрца (“Службен гласник на општината Дебрца”, број 3/2005), донесувам 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

за свикување на 26-та седница на Советот на општината Дебрца

 

Ја свикувам 26та седница на Советот на општината Дебрца. Седницата ќе се одржи на ден  19.08.2019 година (понеделник), со почеток во 13.00 часот, во салата за седници на Советот на општината Дебрца.

За седницата се предлага следниот:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Д Н Е В Е Н     Р Е Д 

  1. Усвојување на Записникот од 25-та седница на Советот на општина Дебрца
  2. Предлог – Измени и дополнување на Буџет на Единицата на локална самоуправа Дебрца за 2019 година
  3. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање комбинирани паралелки во основното училиште „Дебрца“ – Белчишта за учебната 2019/2020 година
  4. Предлог – Одлука за издавање согласност за формирање паралелки со помалку од 24 ученици во основното училиште „Дебрца“ – Белчишта за учебната 2019/2020 година
  5. Предлог – Одлука за доделување еднократна парична помош
  6. Предлог – Годишна програма за изменување на Годишната програма за развој на културата во општина Дебрца за 2019 година
  7. Предлог – Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за вклопување и усогласување на намената на бесправно изградениот објект со намената на земјиштето (КП бр. 1473/1 КО Требеништа)

 

  • Советнички прашања

 

 

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

                                                                                                    Претседател,

                                                                                                 Петре Голабоски

Делегација на општина Дебрца положи цвеќе на Славеј Планина, по повод денот на АРМ

Делегација на општина Дебрца положи цвеќе на Славеј Планина, по повод денот на АРМ

Денес дрлегација на општина Дебрца, претводена од градоначалникот Зоран Ногачески се поклони пред Споменикот на Славеј Планина, местото каде што пред 76 години беше формиран баталјонот “Мирче Ацев”, првата регуларна воена единица во текот на НОБ, се поклони на вистинското место, каде што треба да се одбележува денешниот празник, Денот на Армијата на Македонија.
Во село Годивје градоначалникот ја посети Спомен собата на баталјонот “Мирче Ацев”.
Нека е вечен споменот на борците од НОБ и на сите борци кои се бореле за национална слобода и самостојна македонска државност.
Честит празник на македонската Армија.

Уважена жалбата од општина Дебрца, против изградба на Регионална депонија

Уважена жалбата од општина Дебрца, против изградба на Регионална депонија

Добиена првата битка во активностите што ги спроведува општината Дебарца против плановите за изградба на регионалната депонија за цврст отпад во атарот на селото Годивје.

Градоначалникот на општина Дебарца, Зоран Ногачески, информира дека е добиено  позитивно решение по жалбата што општината ја поднесе против начинот на кој била донесена Студијата за оцена на влијанието врз животната средина за оспоруваната локација кај Годивје.

Една од многуте наши забелешки на Проектот: “Воспоставување на систем за интегрирано управување со отпад вo Југозападниот плански регион”, со кој се предлага Годивје како локација на регионалната постројка за отпад беше и таа дека Студијата за оцена на влијанието врз животната средина и другата потребна документација од страна на ресорното МЖСПП се донесени во нетранспарентна постапка, без да се земат во предвид мислењета на засегнатите страни и со непочитување на одредбите на Законот за животната средина.
Во таа прилика, поттикнат од активистот на Охрид Сос, Traj Che Talevski – Pandarovski ( за што искрено му благодарам ), поведов правна битка и го обжалив решението со кое министерот за животна средина и просторно планирање ја одобри Студијата.
Деновиве добив одговор по жалбата од Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.
Жалбата СЕ УВАЖУВА, Решението на МЖСПП се поништува и предметот се враќа на повторно разгледување и одлучување.
Она што го тврдевме сега доби и правна потврда од надлежен државен орган.
Борбата продолжува….: