Menu
Одлуката за неспроведување на стратегиска оцена за Локална урбанистичка планска документација (ЛУПД) за изградба на објект со основна класа на намена Е2-Комунална супраструктура (производство на енергија од биомаса и биогас) на КП-1556/1 и КП-1556/2 во КО Оздолени, Општина Дебрца

Одлуката за неспроведување на стратегиска оцена за Локална урбанистичка планска документација (ЛУПД) за изградба на објект со основна класа на намена Е2-Комунална супраструктура (производство на енергија од биомаса и биогас) на КП-1556/1 и КП-1556/2 во КО Оздолени, Општина Дебрца

II: Повик за поднесување на понуди за Репродукција на комуникациски, информативни и едукативни материјали за  проектот CONSE-PP

II: Повик за поднесување на понуди за Репродукција на комуникациски, информативни и едукативни материјали за  проектот CONSE-PP

ANNOUNCEMENT FOR REPRODUCTION OF COMMUNICATION, INFORMATION AND EDUCATIONAL MATERIAL WITHIN THE CONSE-PP PROJECT

EN: Municipality of Debrca announces the following Invitation for Tender for Reproduction of Communication, Information and Educational Material within the CONSE-PP project.

MK:  Општина Дебрца објавува Повик за поднесување на понуди за Репродукција на комуникациски, информативни и едукативни материјали за  проектот CONSE-PP

CANCELLATIONOF A SUPPLY TENDER PROCEDURE

CANCELLATIONOF A SUPPLY TENDER PROCEDURE

CANCELLATION
OF A SUPPLY TENDER PROCEDURE
Reproduction of Communication, Information and Educational Material

1. Publication reference
CONSE-PP-CN1-SO2.3-SC035-12-1065/1
2. Date of publication
15 May 2019
3. Programme title
Interreg IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009
4. Contracting authority
Municipality of Debrca, Republic of North Macedonia
5. Reason for cancellation
The tender procedure was unsuccessful, no tenders applied for the tender within the specified period. The assumption is that the predefined deadline for application is short for completing all tender documents.

Notes:
Should a new tender procedure be launched for this project, a new contract notice will be published, unless the contracting authority awards the contract through a negotiated procedure – in which case only the award of the contract will be published.