Menu
Повик за поднесување на понуди

Повик за поднесување на понуди

Општина Дебрца
врој 12-2124/3
25.10.2018

Повик за поднесување на понуди (ППП)
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ УСЛУГИ (MSIP)
MSIP-IPA-NCB-022-18

1. Овој Повик за поднесување на понуди ја следи општата објава за набавки за
овој проект објавена во изданието на UN Development Business со бр. 767 од 31
јануари, 2010 година (печатено издание) и електронски објавена на 06 јануари, 2010
година.
2. Република Македонија доби грант средства од Европската комисија во рамките
на ИПА фондот за рурални инвестиции на Европската комисија за реконструкција и
развој за Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел
од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за
набавка на комунални возила.
3. Општина Дебрца во ги повикува соодветните и квалификувани Понудувачи за
набавка на комунални возила за потребите на ЈКП Дебрца да ги достават своите
запечатени понуди за набавка на
• ЛОТ 1-Теренско моторно возило
• ЛОТ 2 –Возило за одржување на улици –трактор и приклучна механизација
• ЛОТ 3-Мини ровокопач и универзален ровокопач -наторувач (more…)

Јавен Оглас: Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП

Јавен Оглас: Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП

Повик за поднесување на понуди (ППП)

 РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ УСЛУГИ (MSIP)

MSIP-IPA-NCB-022-18

  1. Овој Повик за поднесување на понуди ја следи општата објава за набавки за овој проект објавена во изданието на UN Development Business со бр. 767 од 31 јануари, 2010 година (печатено издание) и електронски објавена на 06 јануари, 2010 година.
  1. Република Македонија доби грант средства од Европската комисија во рамките на ИПА фондот за рурални инвестиции на Европската комисија за реконструкција и развој за Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за набавка на комунални возила за потребите на ЈКП Дебрца
  1. Општина Дебрца во ги повикува соодветните и квалификувани Понудувачи за набавка  на  комунални возила за потребите на ЈКП Дебрца да ги достават своите запечатени понуди.

(more…)

Јавен Оглас: Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП

Јавен Оглас: Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП

Република Македонија

 Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП

ИПА инвестициски грант

 MSIP-IPA-NCB-022А-18

  1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. 767, од 31 Јануари, 2010 година (печатено издание) и објавена електронски на 06 Јануари, 2010 година.
  2. Република Македонија доби грант средства од Европската комисија во рамките на ИПА фондот за рурални инвестиции на Европската комисија за реконструкција и развој за Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за: Реконструкција на две улици во с.Мешеишта,Општина Дебрца
  3. Општина Дебрца  ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат: Реконструкција на две улици во с.Мешеишта,Општина Дебрца
  4. Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.
  5. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 08:30 до 16:30 часот :

(more…)