Select Page
Јавен Повик за пријавување на заинтересирани лица за членови на надзорен одбор за контрола на материјално – финансиско работење на ЈПКД “Дебрца”

Јавен Оглас: За работно ангажирање на невработени лица по Годишната програма за јавни работи

Врз основа на член 84 став 1 од Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на Република Македонија” број 37/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/10, 88/10, 51/11, 11/12, 80/12, 114/12, 39/14, 44/14, 113/14, 56/15, 129/15, 147/15, 154/15, 27/16 ,119/16, 21/18, 113/18, 124/19 и 103/21 ) и Годишната програма за организирање на јавни работи и работно ангажирање на невработени лица во општина Дебрца за 2023 година, број 01-2222/13 , од 14.11.2022 година, Градоначалникот на општина Дебрца, распишува:

 

Ј А В Е Н   О Г Л А С

За работно ангажирање на невработени лица по Годишната  програма за јавни работи

1.Општина Дебрца има потреба од работно ангажирање на 3 општи работници ( ракувачи со моторна пила, тример, косачка за трева и секач на огревно дрво ), за времетраење до 31.12.2023 година, за извршување на јавни работи и тоа Одржување на јавната инфраструктура ( одржување-чистење на крајпатната вегетација на општинските патишта и улици, санација од помали размери на општинските патишта и улици, одржување на насипи, канали, водоводни и канализациони мрежи и други објекти од општ интерес, подобрување на условите за живеење и други работи), Одржување и заштита за животната средина и природата ( чистење и санација на дивите депонии, чистење и одржување на речните корита,  канали, одводи, јавни површини, паркови и хортикултурно уредени локации во селата, фудбалските игралишта,  монтажа и одржување на опремата во парковите и јавните детски игралишта,  развој на селските подрачја и други работи),Сеча, утовар и транспорт на огревно дрво кое на општина Дебрца и е донирано, согласно договор склучен со Јавно претпријатие за државни патишта.

 1. 2. Право да се пријават имаат долгорочно eвидентирани невработени лица, ниско квалификувани невработени лица, повозрасни невработени лица ( над 55 години ) и други лица од евиденција на невработени.

Невработените лица ќе бидат ангажирани согласно  член 83, 84 и 85 од  Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност.

За време на ангажирањето на лицата ќе им се обезбеди финансиска поддршка, односно месечен нето паричен надоместок во износ од 750 денари дневно, со платен персонален данок на доход и осигурување во случај на несреќа при работа и професионално заболување.

На корисниците на социјална помош за времетраење на работното ангажирање ќе им биде активно правото на користење на социјална помош.

Условите, правата и обврските ќе бидат уредени со склучување на договор помеѓу општината и невработените лица.

 

3.Заинтересираните кандидати потребно е да достават:

-Пријава и

-Потврда од Агенцијата за вработување дека се невработени.

4.Огласот трае пет дена од денот на објавувањето на веб страницата на општина Дебрца, www.debrca.gov.mk , односно до 30.12.2022 година.

5.Пријавите се поднесуваат во архивата на општина Дебрца, секој работен ден од 07.30-15.30 часот.

ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

Зоран Ногачески

Пријава за Јавни Работи 2022 година, Општина Дебрца

Пријава за Јавни Работи 2022 година, Општина Дебрца

 

 

 

 

 

Советот на општина Дебрца ги усвои годишните програми за развој на општината и Буџетот на општината за 2023 година

Советот на општина Дебрца ги усвои годишните програми за развој на општината и Буџетот на општината за 2023 година

На денешната 15-та седница, Советот на Општина Дебрца, со 7 (седум) гласа “за” го донесе Буџетот на општина Дебрца за 2023 година и Годишните развојни програми на општината за 2023 година.

На изготвувањето на буџетот претходеше транспарентна постапка во која граѓаните, месните заедници, здруженијата на граѓани и други заинтересирани страни можеа да дадат свои предлози во поглед на креирање на буџетот за 2023 година.

Вкупниот буџет на општина Дебрца за 2023 година е проектиран на износ од 113.000.000 денари.

Основната цел на буџетот е да ги намали непродуктивните трошоци и да обезбеди простор за реализација на повеќе проекти.

На тој начин ќе се обезбеди простор за мерки и проекти кои што ќе значат зајакнување на социјалната кохезија помеѓу граѓаните и зголемување на квалитетот на живот во општината.

Во буџетот за 2023 година предвидено е реализација на капитални инфраструктурни проекти, проекти од областа на образованието, културата, социјалата, спортот, животната средина, руралниот туризам и други.

Советот на општина Дебрца ги усвои годишните програми за развој на општината и Буџетот на општината за 2023 година

Закажана 15-та седница на Советот на општината Дебрца

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”, број 5/2002) и член 22, став 2 од Статутот на општината Дебрца (“Службен гласник на општината Дебрца”, број 3/2005), донесувам:  

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

за свикување на 14-та седница на Советот на општината Дебрца

 

Ја свикувам 15та седница на Советот на општината Дебрца. Седницата ќе се одржи на ден  15.12.2022 година (четврток), со почеток во 13.00 часот, салата за седници на Советот на општината Дебрца.

За седницата се предлага следниот:                                                                                                                                                                                                                                                                  

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 1. Усвојување на записник од 14-та седница на Советот на општина Дебрца
 2. Предлог – Буџет на ЕЛС Дебрца за 2023 година
 3. Предлог – Одлука за извршување на Буџетот на Општина Дебрца за 2023 година
 4. Предлог – Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2023 година
 5. Предлог – Одлука за усвојување на програми за развој
 6. Предлог – Годишна програма за активностите на општина Дебрца во областа на односите со јавноста, комуникациите и меѓународната соработка во 2023 година
 7. Предлог – Годишна програма за одржување на јавната чистота на подрачјето на општина Дебрца за 2023 година
 8. Предлог – Одлука за распишување јавен повик за пријавување на заинтересирани лица за членови на надзорен одбор за контрола на материјално – финансиското работење на јавното претпријатие за комунална дејност „Дебрца“ – Белчишта
 9. Предлог – Решение за формирање комисија за селекција на кандидати за членови на надзорен одбор за контрола на материјално – финансиското работење на јавното претпријатие за комунална дејност „Дебрца – Белчишта
 10. Предлог – Програма за одбележување годишнини на значајни настани и личности во општина Дебрца во 2023 година
 11. Предлог – Одлука за доделување еднократна парична помош

 

 

Советнички прашања

 

 

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

                                                                                                    Претседател,

                                                                                                  Илчо Алексоски

ВКЛУЧИ СЕ – ГРАЃАНСКИ БУЏЕТ 2023

ВКЛУЧИ СЕ – ГРАЃАНСКИ БУЏЕТ 2023

Почитувани граѓани, 

 
Општина Дебрца го започнува процесот на креирање на новиот Буџет за 2023 година. 
Партиципативното буџетирање и вклучувањето на граѓаните и граѓанските организации при креирање на Буџетот е наш приоритет.
Ве повикуваме да се вклучите, со вашите идеи, предлози и сугестии, пополнувајќи го соодветниот формулар во прилог на овој текст. 
Посочете ги клучните проблеми и предлози за вашата месна заедница, со цел, локалната самоуправа да добие појасна претстава за потребите на граѓаните во сите месни заедници.

Во рамките на процесот ќе биде одржан и отворен ден (05/12/2023, Понеделник) со почеток во 10:00 часот во конгресната сала во Општина Дебрца, каде поканети ќе бидат претседателите на Месните заедници да ги дадат своите идеи, односно поканети се сите граѓани на општина Дебрца, да дадат свој предлог, идеа, мислење.
Секој пополнет формулар и секоја идеа ќе биде темелно прегледан од нашите вработени и предлозите за нови проекти ќе бидат земени во предвид при креирање на буџетските програми и Буџетот за 2023 година.

ВКЛУЧИ СЕ – БУЏЕТ ДЕБРЦА 2023

  Ве молиме изберете во која област припаѓа вашиот предлог/идеја.
 • Ве молиме во кратки црти објаснете ја вашата предлог идеја/проект
 • Доколку сакате нашите служби да ве контактираат, ве молиме оставете ваш контакт број.
 • Доколку сакате нашите служби да ве контактираат, ве молиме оставете ваша е-маил адреса